1. Strona internetowa www.ospkw.pl prowadzona i administrowana jest przez Stowarzyszanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi z siedzibą w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza 1, 62-811 Kościelna Wieś NIP 6171991986, REGON 251432825, KRS 0000044649.


2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez serwis FaniPay.

3. tPAY / Krajowy Integrator Płatności S.A.:

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:
a. Płatności online
b. Płatności mobilne BLIK

 

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.


4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszanie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu FaniPay


5. Serwis FaniPay umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi. Przekierowanie do serwisu FaniPay następuje poprzez kliknięcie w grafikę z płatnościami. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez FaniPay.


6. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności FaniPay nie podlegają zwrotom.


7. Stowarzyszenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Stowarzyszenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest FaniPay. Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą RODO znajduje się w zakładce RODO na stronie ospkw.pl.


8. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), jednocześnie Stowarzyszenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.


9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


10. Stowarzyszenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.


11. Stowarzyszenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kościelnej Wsi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.


12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.


13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin wpłat darowizn online

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998