14 czerwca 2021

Dnia 13 czerwca 2021 roku w sali OSP odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Gośćmi zebrania byli: Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie druh Leszek Zdunek, Przewodniczący Rady Gminy w Gołuchowie i jednocześnie sołtys oraz nasz druh Tomasz Pawlak, radni i jednocześnie nasi druhowie Anna Miklaszewska i Adam Musiał, sołtysi naszej miejscowości i jednocześnie członkowie OSP Eliza Korkosz i Stefan Maniewski. Otwarcia zebrania oraz powitania gości dokonał prezes OSP druh Waldemar Melerowicz, którego wybrano na przewodniczącego zebrania. Na protokolanta wybrano natomiast druhnę Paulinę Militowską. Na zebraniu przedstawiono sprawozdania: z działalności za rok 2020 i plan działalności na rok 2021, które przedstawił druh Marcin Binek, finansowe za rok 2020 oraz plan finansowy na rok 2021, które przedstawił druh Aleksander Kułton, z działalności orkiestry dętej przedstawione przez druha Krzysztofa Dymalskiego oraz Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła druhna Małgorzata Bińczyk, na której wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy 2020. Pisemne oświadczenie, które odczytał druh Tomasz Pawlak o rezygnacji z członkostwa w OSP Kościelna Wieś złożył dotychczasowy sekretarz zarządu druh Jan Grabarek. Walne zebranie wybrało nowe władze OSP a także delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego i przedstawicieli do Zarządu Gminnego.

 

Zarząd OSP:

 • Prezes - Melerowicz Waldemar

 • Wiceprezes - Binek Marcin

 • Wiceprezes/Naczelnik - Binek Piotr

 • Skarbnik - Kułton Aleksander

 • Sekretarz/Kronikarz - Militowska Paulina

 • Gospodarz - Spaleniak Bożena

 • Z-ca Naczelnika - Woźniak Mariusz

 • Członek Zarządu - Dymalski Krzysztof

 

Komisja Rewizyjna OSP:

 • Przewodniczący - Tyrakowski Wojciech

 • Wiceprzewodniczący - Pawlak Tomasz

 • Sekretarz - Bińczyk Małgorzata

 

 Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

 • Binek Małgorzata

 • Binek Marcin

 • Melerowicz Waldemar

 • Spaleniak Bożena

 

 Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

 • Binek Piotr

 • Melerowicz Waldemar

 

Podjęto uchwały w sprawie:  organizacji uroczystości przekazania i poświęcenia nowego sztandaru, upoważnienia zarządu do przekwalifikowania członka zwyczajnego na wspierającego i na odwrót, podniesienia od przyszłego roku składek członkowskich. Trzeba podkreślić, że wszystkie głosowania przeszły ze stuprocentowym poparciem. Serdecznie gratulujemy nowym władzom OSP i życzymy owocnej działalności. Dziękujemy wszystkim przybyłym na nasze zebranie.

GALERIA

Nowe władze wybrane

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998