RODO

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, w zakresie powołania członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi.
Osoba udostępniająca własne dane osobowe posiadam prawo do:
1. Żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
2. Przenoszenia danych osobowych.
3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan to zrobić jeżeli uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Administratorem ochrony danych osobowych jest:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi
ul. Kreczunowicza 1
62-811 Kościelna Wieś
e-mail:
biuro@ospkw.pl

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998