Pracujemy nad tym elementem, żeby ułatwić Państwu przekazywanie darowizn na cele statutowe naszej jednostki za pośrednictwem płatności online .

Wybierz kwotę darowizny

Szanowny Państwo dziękujemy za każde wsparcie finansowe.

Dzięki Państwa pomocy nasza jednostka będzie mogła realizować swoje cele statutowe, działać na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz osób przyjezdnych.

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.

5. Działanie na rzecz ochrony środowiska.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw wymienionych w rozdz. I, §1, pkt. 2 oraz niniejszego statutu.

Nasze cele statutowe to:

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

Logo Tpay